Spracovanie osobných údajov

INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

V tomto dokumente Vám poskytujeme informácie o spracovávaní Vašich osobných údajov a o Vašich právach súvisiacích s týmto spracovávaním správcom, ktorým je spoločnosť GEMA, s.r.o., IČO: 36 383 708, so sídlom Kollárova 58, 036 04 Martin.

Ochrana vašich osobných údajov, ako aj ich bezpečnosť a dôverné zaobchádzanie sú pre GEMA, s.r.o. prioritou. V nasledújucom texte Vás budeme informovať o získavaní, uchovávaní, spracovaní Vašich osobých údajov pri návšteve našich webových stránok www.gemashop.sk, www.okuliarepolaroid.sk a www.gemasro.sk.

Doporučujeme Vám, aby ste si tieto informáce pozorne prečítali. Snažili sme sa ich napísať čo najzrozumeteľnejšie. Pokiaľ by Vám však bolo niečo nejasné, môžete nás kontaktovať a radi Vám ktorýkoľvek pojem alebo pasáž vysvetlíme.

1. Kto spracováva Vaše osobné údaje?

Správcom osobných údajov, teda osobou, ktorá určuje účely a prostriedky a
rozhoduje o spracovaní Vašich osobných údajov za nižšie uvedeným účelom, je
spoločnosť
GEMA, s. r. o.
IČO: 36 383 708
so sídlom Kollárova 58, 036 04 Martin
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, vložka číslo 11905/L,
tel. č. 043/4237 363, e-mail: info@gemasro.sk


2. Ako a prečo sú Vaše osobné údaje spracovávané?

Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime príslušnými právnymi predpismi, hlavne všobecným nariadením o ochrane osobných údajov.

K poskytnutiu a spracovávaniu Vašich osobných údajov dochádza za účelom:
a) realizácie zmluvného vzťahu, teda uzatvorenia a plnenia zmluvy medzi nami a Vami (tj. z dôvodu uzatvorenia a plnenia zmluvy, v ktorej ste zmluvou stranou-
zákazníkom).

b) plnenia našich súvisiacich zákonných povinností voči našim obchodným partnerom a orgánom verejnej moci (tj. z dôvodu plnenia právnej povinnosti, ktorá sa na nás vzťahuje).

c) zasielanie a oznamovanie obchodných ponúk a newslettra, vrátanie propagačných ponúk na našich fun page na Facebooku (z ktorých sa môžete kedykoľvek odhlásiť kliknutím na príslušnú ikonu. Zároveň Vás chceme informovať, že nenesieme zodpvoednosť za informácie, zverejnené na Vašom Facebook profile).

Vaše osobné údaje pre daný účel spracúvame vždy iba po dobu, ktorá je potrebná na dosiahnutie účelu ich zpracováanie, vrátane archivácie, nejdlhšie však po dobu 5 rokov od skončenia obchodného vzťahu. Osobné údaje sú vymazané vždy bez zbytočného odkladu po uplynutí zákonom stanovenej doby, počas kteroj sme oprávnení či povinní tieto údaje uchovávať.

3. Čo sú to osobné údaje a ktoré z nich spracúvame?

Medzi osobné údaje sa radia všetky údaje, ktoré sa týkajú priamo vás. Ide napríklad o meno, priezvisko, adresa, rodné číslo, telefónne číslo, e-mailová adresa, IP adresa a
iné. Pri vytváraní objednávky na našom internetovom obchode www.gemashop.sk sú povinné osobné údaje: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa. Všetky tieto osobné údaje sú používané výlučne na vytvorenie vytvorenie príjmového dokladu, zaslanie objednávky a zasielanie newsletterov (jeho prijímanie si volíte samozrejme už pri prvej registrácii na stránke). Všetky údaje sú prístupné len po zadaní prihlasovacieho mena a hesla a nedosane sa k nim neoprávnená osoba. Vaše osobné údaje si tiež môžete skontrolovať po prihlásení do e-shopu. Keďže ide o vaše osobné údaje odporúčame sa vždy po ukončení nákupu odhlásiť, najmä ak počítač zdieľate s inými osobami.

4. Ako chránime Vaše osobné údaje?

Môžete si byť celkom istí, že s Vašimi osobnými údajmi zaobchádzame v súlade s platnými právnymi predpismi. Vaše osobné údaje chránime v maximálnej možnej
miere, ktorá zodpovedá technickej úrovni dostupných prostriedkov.

5. Komu inému poskytujeme Vaše osobné údaje a prečo?

Vaše osobné údaje poskytujeme ďalším príjemcom len v odôvodnených prípadoch, a to ďalším spracovateľom, spolupracujúcim s nami na základe zmluvy o
spracovaní údajov, v oblasti prepravy a IT správy systému, prostredníctvom zabezpečených prístupových oprávnení v zákonom stanovených prípadoch príslušným orgánom verejnej moci či
prípadne iným zainteresovaným subjektom pre naplnenie vyššie uvedeného účelu spracúvania či z dôvodu ochrany našich práv.

6. Aké máte práva k Vašim osobným údajom?

Vo vzťahu k Vašim osobným údajom, ktoré spracúvame, máte následujúce práva, ktoré voči nám môžete uplatniť:

  • právo získať potvrdenie o (ne)spracovávaní Vašich osobných údajov a na prístup k osobným údajom, ktoré sa Vás týkajú a ktoré spracovávame;
  • právo na opravu alebo doplnenie Vašich osobných údajov, pokiaľ sú nepresné alebo neúplné;
  • právo na vymazanie alebo obmedzenie spracovávania Vašich osobných údajov;
  • právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú;


Svoje práva môžete uplatniť písomným či e-mailovým podaním, doručeným na adresu GEMA, s.r.o. Kollárova 58, 036 04 Martin alebo info@gemasro.sk.
Pokiaľ sa Vám zdá, že spracovanie Vašich osobných údajov je v rozpore s právnymi predpismi, máte právo podať sťažnosť dozornému úradu, ktorým je:
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

7. Kde se dozviete viac?

S otázkami, týkajúcich sa spracovania Vašich obchodných údajov sa na nás môžete obrátiť telefonicky na čísle 043/427 363 alebo e-mailom na info@gemasro.sk.